www.matkailuautorenting.com
Etusivu  Vuokrattavat autot  Vuokraus ehdot  Hinnasto  Yhteystiedot

Vuokrausehdot :

Maksutapa

Varausmaksu maksetaan pankkisiirrolla vuokraamon pankkitilille. Vuokra ja loppumaksu maksetaan joko pankki- / luottokortilla tai pankkisiirolla vuokraamon pankkitilille.

Muuta

Tupakointi ja lemmikkieläiten kuljetus matkailuautossa on ehdottomasti kielletty.
Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei sittä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa.

VUOKRAUSEHDOT

Matkailuauton tarkastus

Mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi vuokraajan tulee Matkailuautoa hänelle luovutettaessa vuokraamon edustajan kanssa tarkastaa
Matkailuauton ulkoinen ja sisäinen kunto ja allekirjoittaa tätä tarkastusta koskeva vastaanottotodistus.

Matkailuauton käyttö

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B-kortti), vähintään 21 vuoden ikä ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja saa Matkailuauton käyttöönsä vuokrauksen alkamispäivänä
klo 14.00, ellei toisin sovita. Vuokraajan tulee itse kuljettaa autoa eikä hän saa luovuttaa sitä toiselle tai toisen kuljetettavaksi, ellei vuokrasopimuksessa ole siihen erikseen annettu lupaa.
Vuokraajan tulee antaa tieto tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle,
jolle hän vuokrasopimuksen mukaisesti Matkailuauton luovuttaa.
Vuokraajan tulee huolehtia Matkailuautosta ja sen avaimista huolellisen henkilön tavoin.
Vuokraajan jättäessä Matkailuauton vartioimatta, tulee hänen ehdottomasti lukita se ja kytkeä päälle Matkailuautossa olevat turvalaitteet. Matkailuautoa ajaessaan vuokraajan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään Matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Vuokraajan tulee varmistua siitä, että hän käyttää Matkailuautossa rekisteröinti-todistuksen mukaista polttoainetta (dieselöljy). Vuokraaja vastaa kaikista korjauskustannuksista ja muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä.
Vuokraajan tulee vuokra-aikana huolehtia Matkailuauton normaaleista tarkistuksista,
kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä,
renkaiden ilmanpaineista yms. Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty Matkailuautossa, poikkeuksena erikseen lemmikkieläimille soveltuvat Matkailuautot. Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty,
ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa.
Vuokraajan tulee palauttaa Matkailuauto Vuokraamolle viimeistään klo 12 vuokrauksen päättymispäivänä, ellei toisin sovita. Matkailuauto tulee palauttaa täyteen tankattuna,
siivottuna ja wc tyhjennettynä.

Vastuu matkailuautosta ja sen varusteista vuokra-aikana
Vuokraajan tulee omavastuun ylärajaan (1800,00 euroa, ellei toisin ole sovittu) saakka korvata:

  • Matkailuautolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot;

  • Matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat, vakiovarusteet ja vuokratut lisävarusteet.

Vuokraajan tulee vuokrasopimukseen merkityn omavastuun (500,00 euroa) ylärajaan saakka suorittaa vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta tapahtumahetkellä kulloinkin voimassaolevien Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeiden mukaista seisonta-ajan vuorokautista normikorvausta, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos Matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaaman vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen vakuutuksien perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvollisuudet

Vuokraajan tulee maksaa kaikki vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, rikemaksut ja ylinopeussakot. Mikäli kameravalvonnan tai muun valvonnan perusteella määrätyt rikemaksut ja ylinopeussakot maksuun pannaan vuokraamolta vasta vuokra-ajan jälkeen, tulee vuokraajan maksaa ne vuokraamolle.

Vuokran maksu, varausmaksu ja vakuusmaksu

Matkailuauton vuokraus tulee voimaan, kun varausmaksu 250,00 euroa on maksettu varauksen yhteydessä (viimeistään viikon sisällä). Jollei varausmaksua ole maksettu viikon sisällä, varaus raukeaa. Varausmaksu toimii samalla vakuusmaksuna. Vakuusmaksu palautetaan vuokraajalle tai vähennetään loppulaskusta, jos hän on huolehtinut vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan ja toiminut muutoinkin vuokrasopimuksen mukaisesti.
Vuokraajan tulee maksaa vuokrasopimuksen mukainen vuokra kokonaisuudessaan joko pankkisiirrolla viimeistään viisi (5) päivää ennen vuokrauksen alkamista tai pankki- / luottokortilla viimeistään vuokrauksen alkamispäivänä Matkailuautoa noudettaessa.
Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa.
Matkailuauton palautuksen yhteydessä vuokraajan tulee suorittaa loppusumma,
joka koostuu mm. ylimääräisistä ajokilometreistä, myöhästymismaksuista ja siivous-maksuista.

Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamon tulee luovuttaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja vuokrasopimuksessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraamon tulee antaa vuokraajalle riittävä opastus Matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraamo luovuta Matkailuautoa sovitun mukaisesti,
vuokraaja voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.
Vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta vuokraamon viivästyksestä.

Matkamittari

Ajettu matka mitataan vuokratun Matkailuauton matkamittarilla. Jos vuokraaja on tahallaan aiheuttanut vahinkoa matkamittarille, tulee vuokraajan autoa palautettaessa maksaa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukainen vuokra, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi,
että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Vuokraajan tulee viipymättä ilmoittaa vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

Peruutusehdot

Vuokraajan tulee tehdä peruutus kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokraamolle. Varausmaksu palautetaan,
jos peruutus tehdään viimeistään 21 päivää ennen matkan alkua.
Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan tulee välittömästi ilmoittaa vuokraamolle Matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai sitä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tulee tehdä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon tulee tämän jälkeen ilmoittaa vuokraajalle,
mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
Liikennevahingon sattuessa vuokraajan tulee tehdä viipymättä vahinkoilmoitus vuokraamolle Matkailuautossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella.
Jos syyllisyys on epäselvä, vuokraajan tulee ilmoittaa asiasta poliisille.
Poliisille on ilmoitettava aina, kun kyse on henkilövahingosta. Poliisille on myös ilmoitettava aina, kun on kyse hirvieläinvahingosta ja toimitettava vuokraamolle todistus tehdystä ilmoituksesta.
Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokraamon vastuu auton virheestä

Jos Matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos Matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan Matkailuauton.
Viasta tai virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vuokraamo ei vastaa välillisistä vahingoista.

Matkailuauton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan tulee palauttaa Matkailuauto sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Jos vuokraaja ei palauta Matkailuautoa sovittuun paikkaan ja sovitun vuokra-ajan päättyessä, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Jos vuokraaja ei palauta Matkailuautoa vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tekee vuokraamo asiasta ilmoituksen poliisille.

Matkailuauton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos vuokraaja palauttaa Matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä,
vuokra määräytyy alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen purkautuminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos ilmenee,
että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käyttämään autoa asianmukaisesti. Jos Matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen asiasta.
Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, vuokraajan tulee palauttaa Matkailuauto viivytyksettä vuokraamolle.

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, ellei siitä ja kohdemaasta ole erikseen sovittu vuokrasopimuksessa.

Sopimusta koskevat riidat

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa eli Pirkanmaan käräjäoikeudessa.


Suomi Englanti Saksa

Caravan Leirintäopas 2020

Rengastyöt, Renkaiden vaihdot, Renkaiden säilytys, UUDET RENKAAT ja Talvisäilytys

VeskuTech täyden palvelun autotalo !!!

Xmeal

Suomi-Opas

MaSoData


Copyright © T:mi Asuntoautovuokraus Marika Lehtinen    MaSoData.fi